Vårt bidrag till en bättre miljö

För att minska våra utsläpp av växthusgaser och bidra till en Uthållig Värld har vi tillsammans med Seabord Asphalt Products utvecklat GreenPatch Kallasfalt. Denna miljövänliga kallasfalt uppfyller kraven på minskade utsläpp av VOC, minskat oljeberoende och användning av förnybara och biologiskt nedbrytbara råvaror.

GreenPatch kallasfalt är helt fritt från petroleum baserade lösningsmedel och innehåller enbart biologiskt nedbrytbara tillsatser. Vid användning av 2000 ton GreenPatch kallasfalt sparas cirka 1000 fat råolja per år. Utsläppen av petroleum destilat minskas med upp till 40000 liter per år. Detta är den mängd lacknafta/diesel som idag finns i de traditionella kallasfalt produkterna.

Vid tillverkning av GreenPatch kallasfalt behövs nästan ingen uppvärmning. Ett mjukgjort bindemedlet är bitumenemulsion och kan därför tillsättas vid betydligt låga temperatur (cirka 80 ℃). Enkel tillverkningsmetod, lokalt material och låg energiförbrukning bidrar till minskade utsläpp av växthusgaser.

GreenPatch kallasfalt innehåller inga VOC (lättflyktiga organiska föreningar, av engelska ”volatile organic compounds”). Lättflyktiga organiska föreningar är föreningar som lätt förångas i rumstemperatur. VOC:er finns i massor av kemiska produkter, t.ex. färger, deodoranter och rengöringsmedel. Halten av lättflyktiga kolväten i luften påverkar både hälsa och mijö.

Hur ökar koldioxidhalten?

Hur ökar CO2 växthuseffekten?

Vad händer med koldioxiden?

Ca 75% kommer från förbränning av fossila bränsler. Resten kommer från överexploatering av skog och andra jordförändringar.
Den absorberar en del av värmestrålning som kommer från planetens yta och strålar den tillbaka.
Växter och jord absorberar en tredjedel varje år, havets yta tar en fjardedel. Resten är kvar i atmosfären uder lång tid.