Vårt bidrag till en bättre miljö

För att minska våra utsläpp av växthusgaser och bidra till en Uthållig Värld har vi tillsammans med Seabord Asphalt Products utvecklat GreenPatch Kallasfalt. Denna miljövänliga kallasfalt uppfyller kraven på minskade utsläpp av VOC, minskat oljeberoende och användning av förnybara och biologiskt nedbrytbara råvaror.
GreenPatch kallasfalt är helt fritt från petroleum baserade lösningsmedel och innehåller enbart biologiskt nedbrytbara tillsatser. Vid användning av 2000 ton GreenPatch kallasfalt sparas cirka 1000 fat råolja per år. Utsläppen av petroleum destilat minskas med upp till 40000 liter per år. Detta är den mängd lacknafta/diesel som idag finns i de traditionella kallasfaltprodukterna.
Vid tillverkning av GreenPatch kallasfalt behövs nästan ingen uppvärmning. Ett mjukgjort bindemedlet är bitumenemulsion och kan därför tillsättas vid betydligt låga temperatur (cirka 80 ℃). Enkel tillverkningsmetod, lokalt material och låg energiförbrukning bidrar till minskade utsläpp av växthusgaser.
GreenPatch kallasfalt innehåller inga VOC (lättflyktiga organiska föreningar, av engelska ”volatile organic compounds”). Lättflyktiga organiska föreningar är föreningar som lätt förångas i rumstemperatur. VOC:er finns i massor av kemiska produkter, t.ex. färger, deodoranter och rengöringsmedel. Halten av lättflyktiga kolväten i luften påverkar både hälsa och mijö.

REaktiv kallasfalt

REaktiv kallasfalt är en helt lösningsmedelsfri lagningsasfalt tillverkad med miljö- och användaregenskaper i främsta rum. I och med inblandning av rapsolja vid tillverkningen av bitumen emulsionen och den speciella processen med vattenhärdning är utsläppen av CO2 mer eller mindre eliminerade.
Utförliga tester visar att utsläppen minskar så mycket att användandet av REaktiv kallasfalt vid reparationer och potthålslagning påverkar det totala CO2 utsläppet med mätbara värden.
Genom att använda REaktiv kallasfalt bidrar man positivt till att medvetet reducera utsläppen och förbättrar miljön utan att göra avkall på lagningarnas kvalitet. REaktiv asfalt får efter härdning samma egenskaper som traditionell varmasfalt och är i många länder godkänd för att användas på motorvägar, bland andra i England och USA.
REaktiv kallasfalt har en hög bindemedelshalt, cirka 8%, vilket är möjligt tack vare att den är lösningsmedelsfri och helt fritt från VOC. Typiska användningsområden är lagning av hål, större sprickor, skador vid brunnar och broskarvar.