GreenPatch kallasfalt

GreenPatch kallasfalt produceras i Sverige med Seaboard Bond-X Green™ technologi. GreenPatch kallasfalt är ett genombrott i kallasfalt branschen och innehåller varken dieselolja, toluen (metylbensen), fotogen eller naftalen vilka förekommer i de traditionella kallasfalt produkterna. Istället använder vi bara biologiskt nedbrytbara lösningsmedel.

För att asfalten skall fungera kall måste det bitumen som ingår mjukgöras. I de traditionella kallasfalt produkterna oftast använder man något petroleum baserat lösningsmedel, diesel, lacknafta eller liknande.

Varje ton traditionella kallasfalt innehåller cirka 20 liter miljöfarliga tillsatser, vilka släpps ut i luften och marken. Totalt rör det sig om stora mängder lösningsmedel som via kallasfalt släpps ut i naturen. En uppskattning är att det på detta sätt släpps ut över 40000 liter per år.

Vår partner i USA har under många år arbetat med att hitta miljövänliga kallasfalt produkter för potthålslaging. Med Bond-X Green™ teknologi använder man alternativa sätt att mjukgöra bitumenlösningen. Ändliga råvaror ersätts med förnybara och biologiskt nedbrytbara råvaror.

REaktiv kallasfalt

REaktiv kallasfalt är en helt lösningsmedelsfri lagningsasfalt tillverkad med miljö- och användaregenskaper i främsta rum. I och med inblandning av rapsolja vid tillverkningen av bitumen emulsionen och den speciella processen med vattenhärdning är utsläppen av CO2 mer eller mindre eliminerade.

Utförliga tester visar att utsläppen minskar så mycket att användandet av REaktiv kallasfalt vid reparationer och potthålslagning påverkar det totala CO2 utsläppet med mätbara värden.

Genom att använda REaktiv kallasfalt bidrar man positivt till att medvetet reducera utsläppen och förbättrar miljön utan att göra avkall på lagningarnas kvalitet. REaktiv asfalt får efter härdning samma egenskaper som traditionell varmasfalt och är i många länder godkänd för att användas på motorvägar, bland andra i England och USA.

REaktiv kallasfalt har en hög bindemedelshalt, cirka 8%, vilket är möjligt tack vare att den är lösningsmedelsfri och helt fritt från VOC. Typiska användningsområden är lagning av hål, större sprickor, skador vid brunnar och broskarvar.